PARADOX - MAGNETNI KONTAKTI

SEC2071AR

MUK za metalna vrata.

MCINDG

MUK za metalna vrata.

MCOH

Magnetni kontakt za metalna vrata (Over head Magnetic 2¨ gap 18¨ armored lead).

SEC2071AR

MUK za metalna vrata.
Kataloški broj: 4828

MCINDG

MUK za metalna vrata.
Kataloški broj: 4834

MCOH

Magnetni kontakt za metalna vrata (Over head Magnetic 2¨ gap 18¨ armored lead).
Kataloški broj: 4602